ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
"วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" "NEW NORMAL AND LOCAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES"
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ห้องนำเสนอ
NO.
เลขที่บทความ
Research No.
ชื่อ-นามสกุล
Name
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
Download
ห้องนำเสนอที่ 1 O-037 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี พระสุนิล

ห้องนำเสนอที่ 2 O-114 อาจารย์นครินทร์ น้ำใจดี

ห้องนำเสนอที่ 3 O-009 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ

ห้องนำเสนอที่ 4 O-057 นางสาวกรองแก้ว ทองชู

ห้องนำเสนอที่ 5 O-017 นายจุลจำนงค์ ศิริกุล

ห้องนำเสนอที่ 6 O-019 นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว

ห้องนำเสนอที่ 7 O-062 นายธนะรัชต์ ไชยรัชต์

ห้องนำเสนอที่ 8 O-074 อาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บำเพ็ญ

ห้องนำเสนอที่ 9 O-092 นางสาวพัชรินทร์ ภูหมื่น

ห้องนำเสนอที่ 10 O-078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์

ห้องนำเสนอที่ 11 O-025 อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

ห้องนำเสนอที่ 12 O-073 นางสาวรวิษฎา ใจตรง

ห้องนำเสนอที่ 13 O-070 นายไกรกฤตย์ บุษบรรณ

ห้องนำเสนอที่ 14 O-048 นายธารินทร์ ธัญญศิริ

ห้องนำเสนอที่ 15 O-040 นางสาวกรวิภา ธิดวงแสง